Haber

Dev yapılandırma yürürlüğe girdi! Borçlu 48 ayda ödeme imkanına sahip

ANKARA (İGFA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklar için yeniden yapılandırma imkanı sunuluyor.

31 ARALIK 2022 TARİHİ ESAS OLACAK

Yönetmelik kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacaktır.

Vergiler, vergi cezaları, idari ve itibari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, toplum sigorta primleri, emeklilik ve kurumlar karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primleri ve bu alacaklara ilişkin her türlü alacaklar esas alınır. faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi ek alacaklar kapsama dahildir.

Bu idarelerin Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin su, atıksu, katı atık gibi alacakları da yönetmelik kapsamındadır.

Yönetmeliğin yayımı tarihinde veya sonrasında vergi dairesi kayıtlarına intikal eden kıymet takdir kurulu kararları ve vergi inceleme raporları hakkında gerekli tarhiyat ve bildirim işlemlerinin yapılması kaydıyla kanun kararlarından yararlanılabilir. gerekli değerlendirme ve bildirim işlemlerinin yapılması ve belirlenen süre içinde belirlenen bedelin ödenmesi şartıyla.

MAKSİMUM 48 EŞİT TAKSİT… İLK TAKSİT ÖDEME 31 MAYIS

Bu Yönetmeliğe göre yapılandırılan borçlar, ilgili konulardaki azami süreler aşılmamak kaydıyla 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilir. Borçlular, başvuru sırasında ödeme seçeneklerinden birini seçecektir.

Yeniden yapılandırma tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lara bağlı tahsilat bürolarına ödenecek. ilk taksiti 31 Mayıs 2023’te ekleyin En fazla 48 eşit taksitte ödenebilmesi şartı aranacaktır. Aktif olan ve sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek ve ceza puanı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Alkol ve uyuşturucu madde ile araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

TABAN EN AZ YÜZDE 25 ARTIRILDI

Kanun ile 2022 yılı için vergi matrahında artışa gidildi. Vergi matrahı, 2022 yılı için gelir ve kurumlar vergisi matrahının en az yüzde 25’i oranında artırılacak. 2022 yılında işletme hesabı bazında defter tutanlara 105 bin liradan; Esas bilançoya göre defterdarlar ve serbest meslek sahipleri için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamaz.

Damga vergisi, vergi matrahı ve vergi artışı sonucu tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti ödeme süresi içinde ödenecektir. Matrah ve vergi artışlarına ilişkin beyannamelerden 1000 lira damga vergisi alınacak ve bu vergi indirim hesabında dikkate alınmayacaktır.

2 BİN TL ALTINDAKİ ALACAKLARIN TAHSİLİ GEÇERSİZ OLACAK

Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsilat daireleri tarafından takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan alacakların 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmeyen, birincil ve ikincil Toplam 2 bin TL ve altı itibariyle tüm tahsilat dairelerinden feragat edilecektir.

Bu kapsamda, iptal işlemlerinde kamu borçlusu adına tahakkuk eden borçlar esas alınacak, müteselsil sorumluluk veya tali sorumluluk kapsamında borçlu tarafından ödenecek meblağlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıca 2 bin liralık tutarın tespitinde 1 Ocak 2023 tarihinde vergi dairesi kayıtlarındaki tutar üzerinden iptal işlemleri yapılacak. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenen bedeller iade edilmeyecektir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerine ait ve ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya daha önce olan ancak ödenmemiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik takviye primleri ve idari para cezaları toplamı Fiyatı ne olursa olsun 500 TL. Alacakları nedeniyle ikincil alacaklarından tutarı 10 bin lirayı geçmeyenlerin tahsilinden feragat edilecek.

Araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar, muayenenin ertelendiği her ay ve kesri için yüzde 5 yerine Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan tutarı, yönetmeliğin yayımından sonra her ay yüzde 0,75 oranında ödeyecek. , bu denetimlerin 30 Eylül 2023 tarihine kadar yapılması kuralı ile.

Orman, Hazinenin özel mülkü sayılan yerler veya devletin karar ve tasarrufundaki taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullanma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan harçlar, Yönetmeliğin yayım tarihi itibari ile ödemesi yapılmayan, vadesi 31 Aralık 2022 itibari ile gelmesine rağmen ayrıca yapılandırılabilir.

KANUN KAPSAMINDAKİ DİĞER YAPILANDIRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

“TOBB ve Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında, üyelerin oda ve borsalara üyelik aidatları, navlun hasılatından elde edilecek oda hisseleri ile borsa kayıt bedeli ile oda ve borsa aidatları, TOBB’a, odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne aidat ve birlik hisse borçları, Esnaf kararlarına göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidatları ve Esnaf Meslek Kuruluşları Kanunu ile odaların birlik ve üye oldukları federasyonlara, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna bağlı birlik ve federasyonlara, esnaf ve sanatkarların mesleki eğitimlerini geliştirme ve destekleme fonuna olan borçları, avukat ve stajyer baro ücretleri avukatların ilgili barolara ve Türkiye Barolar Birliğine staj kredisi borçları, Avukatlık Kanunu kararlarına göre; Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları; Türk Tabipleri Birliği Kanunu kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve birlik hissesinin odalar Merkez Yönetim Kuruluna olan borçları; Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu kararlarına göre, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidatları ve odaların Türk Diş Hekimleri Birliği’ne olan sendika hisse borçları; Veteriner Hekimliği Mesleğinin Yürütülmesine, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Odalarının Oluşum Biçimi ve Yapacakları İşlere Dair Kanun kararlarına göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan borçları ve odaların Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne olan borçları birlik tarafından paylaşılmaktadır.

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasının tutarı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutar olarak belirlenecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, yürürlük tarihi itibari ile geri ödemeye başlanan veya takibe alınmak üzere vergi dairesine ibraz edilen tahsilat ve katkı kredilerinden; vadesi geldiği halde ödenmeyen tahsilat ve katkı payları 9 Kasım 2022 ortasına kadar Yİ-ÜFE tutarı kadar ertelenecektir. alacağın katsayı tutarı hesaplanmayacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmez.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin etkileri dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ve ödenecek taksitler için süreler bir ay uzatılacak. Mücbir sebebin beyan edildiği illerdeki bürolara borcu olanlar, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ay sonuna kadar başvuruda bulunarak, ödemelerini belirlenen süre ve süre içinde, Bu dönemi takip eden ay.

6 Şubat – 31 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında patronların eşleri tarafından yapılan cari fiyat, prim ve ikramiye ödemelerine ek olarak 50 bin lirayı geçmemek üzere bire bir yardım ve nakdi yardımlar, depremden etkilenen çocuklar veya ebeveynler, temel ilgi kapsamına alınmayacaktır. Bu yardımlardan gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır.

Sahip oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara ikamet amacıyla ücretsiz olarak tahsis eden konut sahiplerinden emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafından yapılan ödemelerden gelir vergisi stopajı uygulanmayacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına intikal eden malları ile patronların bunların eş, çocuk, anne ve babasına yaptığı yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edilecek. Bu formdaki devirlerden dolayı veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ibra belgesi aranmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Tarz Kanunu kararlarına göre tutulması, korunması ve ibraz edilmesi zorunlu defter ve belgeleri sarsıntıda kaybolan mükellefler için mühlet 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılacak. bu belgeyi il veya ilçe yönetim kurullarından temin etmek mümkün olacaktır. Yeni kitap açılışları kolaylaştırılacak ve yeni kitapların onay süreçlerinde noter ücreti ve noter ücreti alınmayacaktır.

Deprem nedeniyle mücbir sebep durumunun ilan edildiği yerlerde faaliyet gösteren gerçek kişiler ile ekonomik ve mali durumu olan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde yaşanan güçlükler nedeniyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin kurallar gevşetilecektir. ticari ilişkiler.

31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu işlemlere ilişkin harç ve harçlar ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti, ticari işletmelerin, ticaret şirketlerinin ve mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki şubelerinin yapacakları işlemlerden alınmayacaktır. deprem nedeniyle ticaret sicil müdürlüklerine

Mücbir sebep ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerinin devamına katkı sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tescil, iptal işlemlerinde tescil gazete ilan bedeli alınmayacaktır. , tadil, tescil tasdik işlemleri esnaf sicil müdürlüklerinde yapılacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçların vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ait yardımcı alacakları iptal edilecek. Vergi daireleri tarafından araçlara konulan hacizler kaldırılacak.

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek, dönem faydaları ile ilişkilendirilmeksizin, kurumlar vergisi indirimine tabi matrahlar ile kurumlar vergisi indirimine tabi istisna ve indirimli fiyatlar üzerinden yüzde 10 oranında; Kurumlar vergisi istisnaları ile en az yüzde 15 vergi yükü taşıdığı ispatlanan yurt dışından sağlanan muafiyet menfaatleri üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 5 oranında ilave vergi alınacaktır.

11 İL VE SİVAS GÜRN İLÇESİ mükellefleri kapsam dışında bırakılacak

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak.

Hesaplanacak verginin birinci taksiti kurumlar vergisinin son ödeme süresi içinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

Hesaplanan ibraz konusu vergi, gider ve indirim olarak değerlendirilmeyecek; Kurumlar vergisi, kesintili vergi, tevkif edilen vergiler ve varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil her türlü vergiden mahsup edilmesine izin verilmeyecektir.

Söz konusu vergi, birinci taksit kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikinci taksit ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecektir.

Risturn muafiyeti, tam mükellef kurumlardan yapılan bağış ve yardımlar gibi bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakılacak ve ilave vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecektir.

Genel Kurul’da daha önce kabul edilen önergenin 10’uncu maddesi görüşülerek değiştirildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak bir defaya mahsus ek vergiden muaf tutulacak. Ayrıca yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamu borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 31 Aralık 2024 tarihine kadar, Türkiye’de tütün üreticileri kooperatifleri tarafından üretilen “tek bir tütün çeşidinden üretilen sarmaşık kıyılmış tütün ürünü” niteliğindeki ürünlerin tesliminde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller.

YASAL PERSONEL ÇIKARILMIŞ KÖYLERDE….

Buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınması gereken vergi, harç ve katılma paylarının tahsil edilmeme süresi, , Gelir Vergisi Kanununda yer alan kararların uygulama süresi ile bu yerlerdeki içme ve kullanma suyu bedellerinin üst sınırıdır. Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma suyu için alınacak ücretin yüzde 25’i geçmeyecek şekilde düşük tarifenin belirlenmesine ilişkin hükmün süresi uzatıldı. mevcut en düşük tarifenin yüzde 50’sini aşan kısmı 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler